דוד מזרחי: : david@mivdak.co.il , : 03-9618532 , : 03-6032063

סקר סיכונים

סקר סיכונים במתקני חשמל נעשה בדומה לזיהוי והערכת סיכונים
בשיטות המקובלות.
בסקר מזהים גורמי סיכון אשר מכילים פוטנציאל
לנזק עקב קיום מרכיבים מסוכנים במיתקן או בקרבתו.


גורם סיכון
יכול להיות כל אובייקט, מצב או פעולה, אשר יכולים לגרום לפגיעה
או
למחלה באדם, נזק לרכוש, נזק לסביבה או שילוב של כל אלה.


ניתוח סיכונים הוא תהליך שבעקבותיו מתקבלות המלצות להגברת הבטיחות.


בזמן הסקר מבצעים בדיקה מקיפה בשני מישורים: 
 1) איתור ליקויים וסיכונים במערכות החשמל,
מערך תחזוקתה ותפעולה.
 2) (JSA) - עובד מול משימה - זיהוי הסיכון בו נמצא העובד בזמן עבודתו הרגילה.


תהליך ביצוע סקר - מתבסס על שילוב של בדיקת מסמכים ותכניות, בדיקת נהלים והוראות, סיורים במחלקות ובמיתקנים, ישיבות ושיחות עם הנוגעים בדבר (חשמלאים, ממונים, מנהלים, עובדים).


תוצאות הסקר מוצגות בדיווח הכולל ציון ליקויים וסיכונים, נושאים לשיפור, נושאים לשימור ,רשימות הוראות ונהלים מומלצים, בדיקות שיש להשלים ולבצע.
הדיווח וההמלצות מבוססים על החוקים, התקנות והתקינה הקיימים.