דוד מזרחי: : david@mivdak.co.il , : 03-9618532 , : 03-6032063

בדיקת תרמוגרפיה

אנרגית אינפרא-אדום (חום) לא נמצאת בתחום הראיה של בני האדם (400nm-750nm),
היות ואורך הגל שלה (מעל 750nm) גבוה מתחום הראיה.

בעזרת מצלמה תרמוגרפית ניתן לזהות, ללא מגע, גוף שפולט חום ואף לקבל את מידת חומו.

דוגמא לתמונה תרמוגרפית:


על פי חוק החשמל ותקנותיו:
 
עבודה במתקן חי או בקרבתו - 
פרק ה, פיסקה 15:
"בדיקה תרמוגרפית במתקן מתח נמוך תבוצע בידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות או חשמלאי מסוייג"
עובד שאינו בעל רישיון חשמלאי מתאים יכול לבצע בדיקה תרמוגרפית בתנאי שהבדיקה תבוצע בנוכחותו ובהשגחתו של חשמלאי בעל רישיון מתאים.

העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך - פרק ו' סעיף 14, פיסקה 3:
במיתקן בעל זרם נקוב העולה על 3x160A יבוצעו אחת לשנה הבדיקות הבאות:
"בדיקה שחיבורי המוליכים מהודקים היטב ולא נראים עליהם סימני חימום יתר"
כלומר - כל לוח מעל גודל חיבור של 3x160A חייב אחת לשנה לבצע בדיקה תרמוגרפית.

בהזמנת בדיקה תרמוגרפית חשוב לבדוק:
  1) רישיון חשמל של הבודק או של זה שמלווה אותו.
  2) רישיון סוקר מוסמך של הבודק – עם ידע במיפוי התוצאות.

בבדיקה זו ע"י מצלמה תרמוגרפית ניתן לאתר תקלות וליקויים כמו:
  1) עומס יתר הגורם להתחממות המוליכים. 
  2) חיבור רופף של המוליכים הגורם לניצוצות עקב מגע חלקי.
  3) עייפות החומר.

  בדיקה זו מהווה גורם חשוב בתחזוקה מונעת תקופתית של לוחות החשמל
  היכולה לאתר ליקויים ולמנוע התפתחות של שריפה.

  חשוב לציין שבדיקה זו אינה באה במקום אחזקה שנתית בלוחות החשמל, אלא בנוסף.
  מומלץ לבצע ניקיון חיזוק ברגים בלוחות החשמל אחת לשנה.